04_Muddring pågår

04_Muddring pågår

Sedan muddringsverket anlänt till Haraholmen har tusentals kubikmeter muddermassor schaktas upp för kajförlängningen och återanvänts i gamla småbåtshamnen för de nya upplagsytorna.

Botten är hård men den stora grävmaskinen som muddrar låter sig inte bevekas

Nu idag, torsdag den 16:e november, bedömer underentreprenören Wasa dredging att muddringen är klar innan helgen.

Tillsammans ska vi nu kontrollera muddringsdjupet med en så kallad ”ramningspråm”
En mindre pråm som har en fast monterad mätbalk på ett bestämt djup (ramning)
På det viset fås det en mekanisk information/varning om inte mätbalken kan passera på eftersträvat djup
Projektet, och Sjöfartsverket, anser att denna mekaniska mätmetod är det enda 100% tillförlitliga sätt som finns i dagsläget

Eftersträvat djup, efter muddring, är hamnens nuvarande farledsdjup, det vill säga 12,7 m under normalvatten