Miljöarbete

Miljöarbete

Bolagets villkor i verksamhetstillståndet samt miljöpolicy anger att bolaget ska verka för att minimera resursförbrukningen av energi, utsläpp till luft samt förebygga föroreningar. Bolaget följer löpande upp verksamheten i förhållande till gällande villkor i miljötillstånd samt bolagets egna uppställda miljömål. Bolaget har en 2020_Hamntaxa med avgifter differentierade efter den miljöbelastning som fartygstransporterna orsakar.

Övriga exempel på konkreta åtgärder i verksamheten som gjorts för att minska miljöbelastningen:

  • Landströmsanslutning (el 6 kV) för fartyg finns vid kaj för att möjliggöra att främst linjefartygen kan minska miljöutsläppen under tiden de ligger vid kaj.
  • Eldrivna mobila hamnkranar.
  • Installation LED belysning.

Miljötillstånd

Pitea Port & Hub har tillstånd för, och bedriver, tillståndspliktig verksamhet och måste därför kontinuerligt följa upp, kontrollera och redovisa den egna verksamheten.
Uppföljningen, kontrollen och redovisning av verksamheten sammanställs i en årlig miljörapport för tillsynsmyndigheten att ta del av.