Piteå Hamn i dialogmöte om godstransporter och Norrbotniabanan

Piteå Hamn i dialogmöte om godstransporter och Norrbotniabanan

Medverkade på dialogmötet gjorde bland andra Marie Eriksson och Urban Eriksson från Trafikverket, Ulrika Nilsson, VD för Piteå Hamn AB och Gusten Granström, Norrbotniabanan AB.

I början av april inbjöd Piteå Hamn AB och Norrbotniabanan AB gemensamt in till ett dialogmöte om godstransporter och Norrbotniabanans sträckning genom Piteå. Flera namn inom industri och näringsliv deltog i mötet som ägde rum på Piteå stadshotell.

Partnerskap skapar hållbara logistiktjänster. Med de orden inledde Ulrika Nilsson, VD för Piteå Hamn, mötet på Piteå stadshotell. Piteå Hamn är en viktig logistiknod för norra Sveriges näringsliv och står redo att hantera större mängder gods och utveckla olika typer av logistiklösningar för befintliga och nya kunder.
– Intermodalitet och anslutande infrastruktur är oerhört viktigt för en hamn, och behovet av effektiva järnvägstransporter fortsätter att växa i hamnen, säger Ulrika Nilsson.

Förordar Trafikverkets förslag
Den aktuella sträckan som lyftes under mötet gäller Umeå-Luleå, en 27 mil lång sträcka. Piteå Hamn förordar Trafikverkets förslag om Norrbotniabanans sträckning genom centrala Piteå och över Pitholm med anslutning till hamnen på Haraholmens industriområde, söder om Piteå.
Gusten Granström, VD för Norrbotniabanan AB, presenterade projektets utveckling genom åren.
– Vi arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar som är optimala för godstransporter och persontrafik, säger han.

Ökad kapacitet
Norrbotniabanan har potential att avlasta den underdimensionerade stambanan, vilket skulle bidra till ökad godskapacitet för det regionala näringslivet. Norrbotniabanan skulle även halvera restiderna inom persontrafiken och förbättra förbindelserna med övriga Sverige och Europa.
– Norrbotniabanan inkluderas redan i EUs Scandinavian–Mediterranean Corridor, vilket visar norra Sveriges betydelse för internationella försörjningskedjor. För ekonomiskt stöd från EU är det oerhört centralt att ingå i denna korridor, säger Gusten Granström.

Trafikverkets roll
Trafikverket ansvarar för att utreda och planera Norrbotniabanan samt för att bygga och underhålla den. Från Trafikverket medverkade Urban Eriksson, planerare, och Marie Eriksson, projektledare.
De berättade om planeringsarbetet som pågår för Piteås del, och presenterade det av Trafikverket förordade förslaget som visar banans sträckning genom centrala Piteå med ett centralt placerat resecentrum och banans fortsatta dragning över Pitholm med passage över Pitsund söderut. Ett nära samarbete med berörda kommuner, regioner och andra intressenter är centralt för Trafikverket i arbetet med Norrbotniabanan.

Beslut i juni
I juni 2022 fattar regeringen beslut om en ny nationell infrastrukturplan där Norrbotniabanan ingår, ett beslut som bland annat kommer beröra i vilken takt  Norrbotniabanan ska byggas, tidplan för färdigställande och finansiellt upplägg.
– Den diskussion vi för inte idag handlar om vi inte ska bygga eller ej. Fler börjar förstå att Norrbotniabanan är en realitet, men det behövs klarhet i finansiering och en tidsplan, säger Gusten Granström.
– Det är viktigt med fortsatt dialog och planering inför genomförandet av Norrbotniabanan. Godstransporterna och varuägarnas behov är i detta sammanhang av central betydelse, säger Ulrika Nilsson.

 

Medverkande vid dialogmötet 7 april:

Piteå Hamn
Norrbotniabanan AB
Trafikverket
ShoreLink
Wibax
Box Modul
Stenvalls trä
Lundqvist trävaru
SCA
Lindbäcks bygg
Smurfit kappa
Företagarna i Piteå och näringslivsrådet i Piteå
Kommunchefen Andreas Lind