Om Pitea Port & Hub

Om Pitea Port & Hub

Bolaget Piteå Hamn AB förvaltar och utvecklar Piteå Port & Hub.
Operatören ShoreLink ansvarar för all godshantering inom logistikområdet exklusive oljehamnen som opereras av hamnbolaget själva.

  • Piteå Port & Hub har en stark position hos regionens näringsliv.
  • Ca 80 % av godsflödena består av skogsprodukter. Hamnen har på senare år blivit alltmer differentierad.
  • Av de 25 största företagen i Norrbotten är 8 kunder till Piteå Hamn. Företag såsom LKAB, Sveaskog, SmurfitKappa, SCA men även Stenvalls trä, SunPine och Lindbäcks Bygg.
  • Skogsindustrin är ryggraden med kunder som SmurfitKappa, Sveaskog, SCA, Stenvalls trä mfl.
  • Linjetrafik med SmurfitKappas kraftliner som bas till England, Holland och Tyskland.
  • Containerlinjetrafik på Bremerhaven och Hamburg.
  • Fordonsterminal för distribution av nya fordon till norr- och Västerbotten.
  • Projektlaster såsom vindkraftsdelar, maskin- och anläggningar till gruvindustrin.
  • Bunkring av statliga isbrytare

En eventuell framtida Norrbotniabana för järnväg kommer om den realiseras att få stor betydelse för hamnens möjligheter att utvecklas. Härvid är den framtida dragningen genom Piteå och placeringen av ny bangård avgörande för hamnens möjligheter att kostnadseffektivt samverka med andra transportslag.

Koncernen

Piteå Hamn AB ägs till 100% av Piteå Kommunföretag.

Affärsidé

Bolaget ska i samverkan med operatör och kunder stärka det regionala näringslivets konkurrenskraft via kostnadseffektiva lösningar för kundernas sjö- och landtransporter inklusive lagring av gods.

Vision

Piteå Port & Hub har regionens mest diversifierade och kompetenta logistikcentrum med avgörande betydelse för skogsindustrins konkurrenskraft i norra Sverige.

Om operatören ShoreLink

Läs mer om Shorelink på deras hemsida (öppnas i nytt fönster)

Fakturering till bolaget Piteå Hamn

Piteå Hamn AB tar endast emot e-fakturor. Läs mer i våra rutiner för fakturahantering.